Ontwikkelingsgericht werken met aandacht voor de verschillende ontwikkelingsdomeinen

Training voor pedagogisch medewerkers 0-4 jaar

Inhoud:

Je leert in deze modules ontwikkelingsgericht werken en een passend aanbod te creëren op gebied van sociaal emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, rekenontwikkeling, motorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling & opbrengstgericht werken. Je frist jouw kennis over de ontwikkeling van het jonge kind op en leert deze kennis om te zetten in een aanbod aan de kinderen. SLO doelen en de zone van naaste ontwikkeling zijn belangrijke uitgangspunten.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

De modules, praktijkopdrachten en coaching richten zich op de volgende onderwerpen:

 • Welbevinden en betrokkenheid kunnen zien in jouw groep en dit feedbackinstrument gebruiken bij het afstemmen van het aanbod
 • Kennis over de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Kennis over de rekenontwikkeling
 • Kennis over de motorische ontwikkeling
 • Kennis over de creatieve ontwikkeling
 • Gedifferentieerd aanbod op de groep; inzicht in verschillende ontwikkelingsfases van de ontwikkelingsgebieden
 • Opbrengstgericht werken
Wat leer je in deze modules?
 • Er meer rust ontstaat op de groep en het welbevinden van kinderen hoger wordt
 • De ontwikkeling van kinderen beter in beeld brengen
 • Meer zicht op spelgedrag van kinderen en kunt je jouw begeleiding afstemmen.
 • Een afgestemd aanbod voor alle kinderen op de groep kunnen aanbieden
 • Opbrengstgericht kunnen werken